PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVNÍ POUČENÍ 

Tento dokument uvádí obecné informace o ochraně osobních údajů a právní poučení ve vztahu k webovým stránkám AUTO CB, spol. s r.o. (dále jen „AUTO CB“). Na těchto stránkách skupina AUTO CB poskytuje informace online. Pokud stránky otevřete a využíváte, souhlasíte s tím, že jste právně vázáni a dodržíte následující podmínky obsažené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů a právním poučení. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit nebo zrušit jakoukoli součást či funkci těchto webových stránek včetně tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a právního poučení. Zmíněné úpravy nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění upravené součásti či funkce těchto webových stránek nebo upravené verze prohlášení o ochraně osobních údajů a právního poučení. 

AUTORSKÉ PRÁVO, OCHRANNÉ ZNÁMKY A PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

 Obsah těchto webových stránek (dále jen „Obsah“) včetně například textů, grafiky a obrázků, ochranných známek, obchodních značek, log a softwaru je chráněn zákony o právech k duševnímu vlastnictví. Vlastnické právo k Obsahu na vás ani žádného jiného uživatele těchto webových stránek nepřechází, ale zůstává Skupině AUTO CB nebo třetí straně, která je vlastníkem materiálů publikovaných na těchto stránkách. AUTO CB je vlastníkem názvů užívaných v rámci obchodní činnosti společnosti a názvů jejích produktů a služeb uváděných na těchto webových stránkách. Tyto názvy jsou chráněny zákony o právech k duševnímu vlastnictví. Veškeré ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Máte oprávnění si prohlížet, posílat e-mailem, stahovat či tisknout kopie Obsahu, ale pouze k soukromým, nekomerčním účelům. Neoprávněné užívání Obsahu může znamenat porušení zákona o autorském právu, ochranných známkách a dalších zákonů. Kdykoli posíláte e-mailem, stahujete či tisknete kopie Obsahu, k daným materiálům musíte rovněž připojit veškeré poznámky týkající se autorského práva a další sdělení, která jsou součástí Obsahu, včetně všech poznámek o autorském právu v dolní části dané stránky. Obsah nesmí být reprodukován, přepisován, ukládán do vyhledávacího systému, překládán do žádného přirozeného nebo počítačového jazyka, opakovaně přenášen v jakékoli formě jakýmkoli prostředkem (elektronickým, mechanickým, fotografickým, nahrávacím či jiným), dále prodáván či distribuován bez předchozího písemného souhlasu skupiny AUTO CB. Obsah nesmíte prodávat ani upravovat, reprodukovat, zobrazovat, veřejně předvádět, distribuovat či jinak využívat pro jakékoli veřejné či komerční účely. Tyto webové stránky ani nic z jejich obsahu nesmíte „rámovat“ a souhlasíte, že nebudete nic z těchto stránek kopírovat na žádný server. Dále souhlasíte, že nebudete zobrazovat ani využívat žádný z názvů, log či ochranných známek skupiny

AUTO CB bez jejího předchozího písemného souhlasu. Využívání Obsahu na jakýchkoli jiných webových stránkách či v jakémkoli jiném prostředí počítačové sítě k jakémukoli účelu je výslovně zakázáno, i když můžete poskytovat ze svých webových stránek odkazy v HTML na tyto stránky v souladu se zde uváděnými podmínkami užívání. Tímto je vám udělena nevýhradní, limitovaná a odvolatelná licence, která vám dovoluje odkazovat na tyto webové stránky. Souhlasíte, že nebudete prezentovat jakékoli odkazy na tyto webové stránky tak, aby byly spojovány s reklamou nebo zjevně prosazovaly jakoukoli organizaci, produkt nebo službu. Dále souhlasíte, že odkazy na tyto webové stránky neumístíte na žádný web, který by rozumně uvažující člověk považoval za neslušné, hanlivé, obtěžující, silně urážlivé či zlovolné. AUTO CB si vyhrazuje právo tuto licenci nebo vaše právo využívat konkrétní odkazy kdykoli odvolat. Pokud AUTO CB tuto licenci odvolá, souhlasíte, že veškeré své odkazy na tyto webové stránky neprodleně odstraníte a deaktivujete. Pokud využíváte Obsah způsobem, který tyto podmínky užívání jednoznačně nepovolují, můžete tím porušovat zákon o autorském právu, ochranných známkách a další zákony. V takovém případě AUTO CB automaticky ruší vaše oprávnění využívat tyto webové stránky a má nárok požadovat, abyste neodkladně zničili veškeré kopie jakékoli části Obsahu, které jste si pořídili. Všechna práva, která nejsou těmito podmínkami výslovně poskytnuta, jsou vyhrazena. 

PROHLÁŠENÍ O ODMÍTNUTÍ ZÁRUK 

AUTO CB nenese žádnou odpovědnost za výsledky, které plynou z užívání těchto webových stránek nebo důvěry v tyto webové stránky či obsah, který nabízejí. Stránky tudíž využíváte na své vlastní riziko. AUTO CB poskytuje tyto webové stránky a obsah a služby s nimi spojené „tak, jak jsou“ bez jakékoli záruky, ať již výslovné, předpokládané či zákonné. V maximální míře přípustné zákonem tímto AUTO CB výslovně a konkrétně odmítá veškeré záruky, výslovné i předpokládané, zákonné a jiné, včetně například všech předpokládaných záruk právního titulu, prodejnosti, neporušení práv třetích stran a vhodnosti k danému účelu. AUTO CB nenese žádnou odpovědnost a odmítá záruky za přesnost, spolehlivost, úplnost, souvislost či aktuálnost obsahu, služeb, softwaru, textů, grafiky, odkazů či sdělení poskytovaných nebo získaných při využívání těchto webových stránek. odpovědnost za přijetí veškerých nezbytných opatření, která zajistí, že nic z obsahu získaného z těchto webových stránek neobsahuje počítačové viry ani jakýkoli jiný potenciálně nebezpečný počítačový kód, je na vaší straně. AUTO CB ani žádná osoba či společnost přidružená ke skupině AUTO CB nejsou odpovědné za náhradu škody jakéhokoli druhu plynoucí z vašeho užívání či neschopnosti užívat tyto webové stránky nebo jakýkoli obsah, služby či materiály, nabízené na těchto webových stránkách (dále jen „tato ochrana“). Tato ochrana zahrnuje veškeré nároky, ať již na základě záruky, smlouvy, deliktu, absolutní odpovědnosti či na jakémkoli jiném právním základě, bez ohledu na to, zda je AUTO CB o možnosti takové náhrady škody informována. Tato ochrana se vztahuje na veškeré ztráty včetně například přímého, nepřímého, speciálního, vedlejšího, šomážního, sankčního či penálního odškodnění, odškodnění v důsledku ublížení na zdraví či zabití způsobeného protiprávním jednáním, ušlých zisků a odškodnění za ztrátu dat a přerušení obchodní činnosti. 

ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY, REKLAMY 

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Takové odkazy jsou zde uváděny výhradně pro vaše pohodlí a neznamenají, že AUTO CB cokoli z toho, co tyto stránky třetích stran obsahují nebo nabízejí, schvaluje. Tyto webové stránky nenesou odpovědnost za obsah webových stránek třetích stran, na něž se zde odkazuje. Materiály obsažené na jakýchkoli webech třetích stran nehodnotíme, nekontrolujeme ani nesledujeme. Za obsah, přesnost či legitimnost materiálů na podobných stránkách třetích stran nikterak neručíme. Pokud se rozhodnete z těchto webových stránek přejít přes odkaz na webové stránky třetích stran, činíte tak na vlastní riziko. Vaše využívání stránek třetích stran se řídí příslušnými podmínkami užívání daných webů včetně zásad ochrany osobních údajů, které dané stránky uvádějí. V případě rozhodnutí o zařazení reklamy třetích stran do obsahu těchto webových stránek mohou tyto reklamy obsahovat odkazy na další webové stránky. Webové stránky AUTO CB, není-li výslovně uvedeno jinak, nepodporují žádný produkt ani neručí za obsah, přesnost či legitimnost jakýchkoli materiálů, které jsou obsaženy nebo na něž se odkazuje v reklamách uváděných na těchto webových stránkách. 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 AUTO CB se zavazuje zajistit ochranu vašich osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak AUTO CB spravuje a využívá osobní údaje, které od vás v souvislosti s těmito webovými stránkami získává, a jak nás v případě dotazů týkajících se nakládání s vašimi osobními údaji můžete kontaktovat. AUTO CB shromažďuje a ukládá osobní údaje (například vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo), které nám poskytujete, abyste od nás mohli získávat informace. Tyto údaje umožní skupině AUTO CB vyhovět vaší žádosti o poskytování informací. AUTO CB dále shromažďuje a uchovává vámi poskytnuté osobní údaje (a) v rámci informací o vás coby držiteli účtu (máte-li nějaký) a/nebo (b) v souvislosti s vašimi dotazy o produktech nebo nákupy produktů na našich webových stránkách (jsou-li tyto funkce k dispozici). Tyto údaje mohou zahrnovat kontaktní a dodací informace, případně informace finanční, pokud platíte za produkty online. Kromě výše uvedených využití můžeme vaše osobní údaje použít v rámci správy těchto webových stránek a snahy o jejich zdokonalení, pro účely naší interní evidence, statistických analýz a (je-li to relevantní) ke zpracování vašich objednávek produktů a/nebo pro kontakt v souvislosti s výprodejem / výhodným nákupem a v rámci našeho zákaznického servisu. Z těchto důvodů mohou být osobní údaje předávány společnostem skupiny AUTO CB v zemích celého světa, kde působí (včetně zemí mimo Evropský hospodářský prostor). Shromažďované a uchovávané osobní údaje jsou využívány výlučně v rámci společnosti AUTO CB s výjimkou následujících případů, kdy je můžeme předat třetím stranám: požaduje-li to od nás zákon, jedná-li se o kupujícího nebo potenciálního kupujícího našeho podniku, a/nebo jedná-li se o poskytovatele služeb, které AUTO CB pověřila zajišťováním služeb v souvislosti s těmito webovými stránkami a jejich funkcemi, ale pouze v míře nezbytné pro poskytování daných služeb. K nim patří například náš poskytovatel služeb spojených s platebními kartami, aby mohl prostřednictvím stránek zpracovávat vaše platby, poskytovatel/é dodávkových služeb, aby mohli doručit zakoupené produkty, a poskytovatel/é služeb IT, kteří zajišťují hosting, rozvoj a podporu těchto webových stránek. AUTO CB přijme opatření, aby zajistila ochranu veškerých osobních údajů, které jsou předávány zmíněným třetím stranám nebo do jiných zemí, v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů. Informace o vaší osobě mohou být kdykoli na vaši žádost upraveny nebo vymazány. Kromě toho máte nárok každoročně obdržet zdarma kopii osobních údajů, které o vás evidujeme. AUTO CB je odpovědná za zpracování vašich osobních údajů a veškeré žádosti o úpravu, vymazání či zaslání kopie těchto informací prosím posílejte na adresu AUTO CB s označením „Attention: the AUTO CB Group Personal Data Responsible“ (k rukám: oddělení odpovědné za osobní údaje skupiny AUTO CB). 

SOUBORY COOKIE 

„Cookie“ je malý textový soubor, který obsahuje informace a je uložen ve vašem počítači. Soubory cookie jsou využívány výhradně k technickým účelům, aby usnadnily využívání webových stránek. Jeden typ cookie ukládá soubor trvale na vašem počítači. Lze jej poté využívat k personalizaci webových stránek podle voleb a zájmů uživatele. Druhý hlavní typ cookie se nazývá „session cookie“ (relační cookie). Když navštívíte nějakou webovou stránku, váš počítač a server si předají soubory session cookie, čímž se zpřístupní informace. Soubory session cookie zmizí ve chvíli, kdy vypnete svůj prohlížeč. Více obecných informací o souborech cookie najdete na www.allaboutcookies.org. Soubory cookie, které AUTO CB konkrétně na těchto webových stránkách využívá, jsou uloženy pouze po dobu relace. Kromě toho dovolujeme některým třetím stranám, aby si na těchto webových stránkách nastavily a měly přístup k souborům cookie třetích stran. Jsou jimi: Google Analytics Náš nástroj vytváření webových statistik Google Analytics nastavuje soubory cookie k záznamu informací o návštěvách a návštěvnících našich webových stránek. Statistiky využíváme, abychom zlepšili zkušenosti uživatelů při návštěvě stránek. Zmíněné soubory cookie tvoří: _utma (2 roky) _utmz (6 měsíců) _utmc (relace) _utmb (30 minut) Widgety sociálních médií Webové stránky mohou používat widgety sociálních médií, aby umožnily uživatelům sdílet obsah našich webových stránek na různých sociálních platformách (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn atd.). Chcete-li zjistit, jak a jaké informace tyto třetí strany shromažďují a jaké soubory cookie využívají, prostudujte si zásady ochrany osobních údajů příslušné sociální platformy. Pokud si nepřejete soubory cookie přijímat, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby automaticky odmítl tyto soubory uložit nebo vás informoval, kdykoli nějaké webové stránky požádají o svolení s uložením takového souboru. Prostřednictvím prohlížeče můžete také již uložené soubory cookie vymazat. 

Další informace najdete v nápovědě svého prohlížeče. Vezměte však na vědomí, že některé oblasti či funkce těchto webových stránek jsou na souborech cookie závislé, a pokud je vymažete nebo zakážete, dané oblasti a funkce nemusí být funkční. Chcete-li získat další informace o souborech cookie, které tyto webové stránky používají, kontaktujte nás na adrese horner@autocb.cz.